Privacy Policy

PRIVACY POLICY - klanten en leveranciers

 

ALGEMEEN

Casino Hotel verwerkt in het kader van haar activiteiten persoonsgegevens.

 

Onder persoonsgegevens dient te worden verstaan alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare persoon.

 

Aangezien  Casino Hotel de privacy en de veiligheid van persoonsgegevens respecteert, worden deze enkel verwerkt in overeenstemming met de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG, beter gekend als de General Data Protection Regulation (GDPR), alsook met alle toepasselijke nationale regelgeving.

 

De privacy policy dient om u volledig te informeren betreffende:

 1. De verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens
 2. De doeleinden waarvoor uw persoonsgegevens zullen worden opgeslagen.
 3. De periode gedurende welke de persoonsgegevens zullen worden opgeslagen
 4. Uw rechten betreffende deze verwerking.
 5. Onze plichten betreffende deze verwerking.
 6. Cookies

 

 

 

 1. De verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens

Gernic BVBA, Casino Hotel, ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer BE0426.026.077, met maatschappelijke zetel  gevestigd te Maurice Blieckstraat 6, 8670 Koksijde, is de verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens.

Dit wil zeggen dat Gernic BVBA, Casino Hotel, het doel en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt.

Gernic BVBA, casino Hotel, doet dit in haar hoedanigheid van vennootschap waarmee u (rechtstreeks dan wel onrechtstreeks) een contractuele relatie onderhoudt als onderneming of als leverancier, dan wel van wie u de website bezoekt.

 

 1. De doeleinden waarvoor uw persoonsgegevens worden verwerkt

*Waarom?

 De persoonsgegevens worden steeds verzameld en verwerkt voor volgende doeleinden:

      - om gesloten overeenkomsten te kunnen uitvoeren

      - om wettelijke verplichtingen te kunnen naleven

     - om onze diensten te verbeteren

     - ter bestrijding van fraude

     - voor marketingdoeleinden (waartegen u zich altijd kunt verzetten)

     - voor het beheren van uw account

  De verstrekking van persoonsgegevens is een noodzakelijke voorwaarde om aan deze doelstellingen         

   te kunnen voldoen.

*Wat?

De persoonsgegevens die verzameld worden zijn:

     - persoonlijke en elektronische identificatiegegevens

     -financiële identificatiegegevens                                                                                                                                  

     -beeldopnames

*Hoe?

De persoonsgegevens worden verzameld via:

     -overeenkomsten die u (rechtstreeks of onrechtstreeks) met ons sluit

     -vrijwillige verstrekking hiervan door de betrokkene (al dan niet via contactformulieren)

     -het gebruik van onze website en sociale media

 

 1. De periode gedurende welke de gegevens zullen worden bewaard

Uw persoonsgegevens worden bewaard voor zolang als nodig is voor het bereiken van het doel waarvoor deze verzameld werden, in overeenstemming met de wettelijke, reglementaire en interne vereisten in dit verband, en niet langer dan noodzakelijk voor het beoogde doel of de wettelijk opgelegde termijn.

 

 1. Uw rechten met betrekking tot deze verwerking.

U heeft steeds het recht om uitsluitsel of inzage te verkrijgen over het al dan niet verwerken van uw persoonsgegevens, alsook om een rechtzetting van onjuiste persoonsgegevens te verkrijgen.

U heeft steeds het recht om uw toestemming in te trekken, dit tast echter de rechtmatigheid van de verwerking voor deze intrekking niet aan.

U heeft het recht om aan Casino Hotel de verwijdering van de persoonsgegevens te vragen indien:

     - deze niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze werden verzameld

     - de toestemming wordt ingetrokken

     - de persoonsgegevens onrechtmatig verwerkt zijn

     - om aan een wettelijke verplichting te voldoen

U heeft ten allen tijde het recht om u te verzetten tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor directe marketingdoeleinden.

 1. Onze verplichtingen met betrekking tot deze verwerking

Casino Hotel zal persoonsgegevens steeds verwerken op een wijze die rechtmatig en transparant is, voor gerechtvaardigde doeleinden. De gegevens zullen juist zijn en zo nodig worden aangepast. Alle nodige technische of organisatorische maatregelen worden genomen opdat de gegevens zodanig verwerkt worden dat een passende beveiliging gewaarborgd is.

Casino Hotel is uitsluitend gerechtigd persoonsgegevens te verwerken indien u hiervoor uitdrukkelijk toestemming geeft , als de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst, de verwerking kadert in een wettelijke verplichting  van Casino Hotel.

Uw persoonsgegevens zijn binnen Casino Hotel alleen toegankelijk voor werknemers die in het kader van hun takenpakket toegang tot deze gegevens dienen te hebben. Deze werknemers zijn gebonden door strikte interne regels met betrekking tot het verwerken van persoonsgegevens. Wanneer Casino Hotel beroep doet op externe partijen met het oog op verwerking van persoonsgegevens, zal  dit uitsluitend gebeuren met partijen die afdoende garanties bieden.

 1. Cookies

Casino Hotel gebruikt enkel cookies om technische redenen waarvoor geen toestemming van de gebruiker vereist is, deze worden niet langer bewaard dan nodig.

Indien u niet wenst dat cookies op uw computer geplaatst worden, kan u uw browserinstellingen in die zin aanpassen.

 

 

  Tot slot

Met deze privacy policy willen wij u correct informeren omtrent uw rechten, en verplichtingen van Casino Hotel in het kader van de verwerking van persoonsgegevens . Deze privacy policy kan in de toekomst steeds aangepast worden, waarbij toekomstige wijzigingen u steeds vooraf zullen worden meegedeeld.

U kan met ons contact opnemen via mail naar info@casinohotel.be of per brief naar Casino Hotel,

Maurice Blieckstraat 6, 6870 Koksijde t.a.v. de verantwoordelijke privacy. Deze dienen vergezeld te worden van een kopie van uw identiteitskaart of paspoort opdat uw identiteit kan worden geverifieerd.

Indien u suggesties of klachten zou hebben  met betrekking tot het verwerken  van uw persoonsgegevens dan vernemen wij dit graag, wij hechten veel belang aan het waarborgen van uw rechten. Daarnaast informeren wij u dat u steeds het recht hebt een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit, met name de gegevensbeschermingsautoriteit.